Power House Danmark logo

Medlemsbetingelser

MEDLEMSBETINGELSER I POWER HOUSE Danmark

1. Medlemskab:

Ved oprettelse af medlemskab skal oplyses følgende: Navn, adresse, e-mail, dansk telefon nr., CPR nr. og bankoplysninger.
Dit medlemskab er personligt og må derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.
Centeret må kun benyttes i det omfang dit medlemskab indebærer.
Ændringer i medlemsoplysninger som f.eks. Adresse eller bankoplysninger, skal strakt meddeles Power House Danmark.
Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode.
Minimumsalderen for medlemskab i Power House Danmark er 14 år.
Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med, og til en hver tid følge, de gældende Husets regler.

2. Medlems App / Medlems kort

Medlems App / medlemskort skal medbringes og indlæses ved døren for at få adgang til centeret.
Medlems App / medlemskort er personlig og må derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Overtrædelse vil medføre gebyr og øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet.
Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Power House Danmark, som udsteder et nyt mod gebyr på kr. 50,00.
Power House Danmark er ikke ansvarlig for tekniske problemer ved for eksempel indscanning, tekniske fejl i App eller i medlemmets egen smartphone.
Power House Danmark vil kunne kræve, at medlemmet i nogle tilfælde fremviser billedlegitimation i forbindelse med ophold i centeret.

3. Betaling

Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Power House opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Power House Danmark sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.
Kontantmedlemskab kan kun købet fysisk i centeret og minimum 3 måneders forudbetalt.
Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Power House Danmark.
I tilfælde af tilgodehavende, vil Power House Danmark som hovedregel godskrive sådanne beløb. Hvis medlemskabet er ophørt pga. brud af ’Husets regler’, vil tilgodehavende beløb ikke blive refunderet. Refundering kan kun ske til dansk bankkonto.
Gavekort eller værdikupon til Power House Danmark kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter. Klippekort har en løbetid på 12 måneder og kan ikke refunderes eller byttes.

4. Varighed / Bero / Ændring af: Medlemskab

Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den betalte periode udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.
Bero periode i Power House Danmark kan kun ske fysisk i centeret, i centerets bemandingstid.
En bero periode koster 50kr. i måneden, i den aftalte periode og perioden kan maksimalt være 6 måneder.

5. Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for PBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode.
Opsigelse kan kun ske ved fysisk fremmøde i centeret eller via E-mail til info@powerhousedanmark.dk. Det er ikke muligt at opsige medlemskabet på anden vis.
Opsigelse kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.
Et medlemskab på bero kan ikke opsiges uden først at aktiveres, hvorefter opsigelsesperioden gælder.
Hvis der opstår tvivl om hvorvidt medlemskabet er opsagt, påhviler det medlemmet / anden betaler, at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet.

6. Ændringer i priser og medlemsbetingelser

Power House Danmark forbeholder sig retten til prisændringer. Dette vil blive varslet via E-mail senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.
Power House Danmark forbeholder sig retten til at ændre medlemsbetingelser

Vælg primært center

Vælg det center du primært ønsker at træne i.
Du vil altid have muligheden benytte alle vores centre.